Banner

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

บีจีซี มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตลอดจนพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ จึงก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา (Research and Development Center) ในปี พ.ศ. 2550 โดยมีทีมงานนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ คอยคิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตอบทุกความต้องการของอุตสาหกรรม อาทิ

 • การหาความเข้มข้นของไอออนที่ให้สีในแก้วโดยวิธี spectroscopy
 • การประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้นสำหรับวางแผนการผลิตในระบบเครื่องจักรขนานที่ไม่เหมือนกัน
 • โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับการบริหารจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบ
 • ระบบตรวจวัดแก๊สออกซิเจน
 • โปรแกรมชั่งและจัดเก็บข้อมูลน้ำหนักขวด (Gob Weight Recorder)
 • เครื่องตรวจวัดมิติปากขวด (Image Processing for Dimension Measuring System iDMS)
 • ระบบจัดเรียงขวดตามทิศทางโลโก้ (Bottle Face Arrangement System)
 • เครื่อง Digit code reader
 • เครื่องตรวจสอบคอคอด

นอกจากนี้ ยังได้ค้นคว้าและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับศักยภาพในทุกๆ ด้าน พร้อมเป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ลูกค้าของเรา

 • การหาความเข้มข้นของไอออนที่ให้สีในแก้วโดยวิธี spectroscopy
 • การประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้นสำหรับวางแผนการผลิตในระบบเครื่องจักรขนานที่ไม่เหมือนกัน
 • โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับการบริหารจัดการการสั่งซื้อวัตถุดิบ
 • ระบบตรวจวัดแก๊สออกซิเจน
 • โปรแกรมชั่งและจัดเก็บข้อมูลน้ำหนักขวด (Gob Weight Recorder)
 • เครื่องตรวจวัดมิติปากขวด (Image Processing for Dimension Measuring System iDMS)
 • ระบบจัดเรียงขวดตามทิศทางโลโก้ (Bottle Face Arrangement System)
 • เครื่อง Digit code reader
 • เครื่องตรวจสอบคอคอด

นอกจากนี้ ยังได้ค้นคว้าและพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับศักยภาพในทุกๆ ด้าน พร้อมเป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่ลูกค้าของเรา