คณะกรรมการ

นายพรวุฒิ สารสิน

ประธานกรรมการ

นางสุทธารักษ์ ปัญญา

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมชาย ศิริวิชยกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นางศันสนีย์ สุภัทรวณิชย์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ผศ. ดร. กษม ชนะวงศ์

กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายปวิณ ภิรมย์ภักดี

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร

นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์

กรรมการและกรรรมการบริหาร

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ