คณะผู้บริหาร

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร

กรรมการผู้จัดการ

นายวิศาล ลออเสถียรกุล

รองกรรมการผู้จัดการ
สำนักงานบริหารห่วงโซ่อุปทาน

นายจักรพันธุ์ จิราธร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สำนักงานการผลิต

นางสาวศิริกุล มังกรกนก

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สำนักงานการเงินและการบัญชี

นางฤดี เอี่ยมเกื้อกูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สำนักงานจัดหา

นางอโนชา เลิศเจริญวัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สำนักงานทรัพยากรบุคคล

นายกิตติศักดิ์ โชคลาภทวี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สำนักงานการขายและการตลาด