คณะผู้บริหาร

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร

กรรมการผู้จัดการ

นายวิศาล ลออเสถียรกุล

รองกรรมการผู้จัดการ
สำนักงานวิศวกรรมและเทคนิค

นายจักรพันธุ์ จิราธร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สำนักงานการผลิต

นางศิริพร ไกรลาศศิริ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สำนักงานคุณภาพ

นางสาวศิริกุล มังกรกนก

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สำนักงานการเงินและการบัญชี

นางฤดี เอี่ยมเกื้อกูล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สำนักงานจัดหา

นายสุรชัย ศรีเกษมวัชรกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สำนักงานทรัพยากรบุคคล

นายกิตติศักดิ์ โชคลาภทวี

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สำนักงานการขายและการตลาด