คณะผู้บริหาร

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการ - พลังงาน (รักษาการ)

นายวิศาล ลออเสถียรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ -
Supply Chain

นายกิตติศักดิ์ โชคลาภทวี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ -
Trading

นางสาวศิริกุล มังกรกนก

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
 

นางอโนชา เลิศเจริญวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล