คณะกรรมการ

นายพรวุฒิ สารสิน

ประธานกรรมการ

นายปวิณ ภิรมย์ภักดี

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร

กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นางสุทธารักษ์ ปัญญา

กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสมชาย ศิริวิชยกุล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการลงทุน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

นางศันสนีย์ สุภัทรวณิชย์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายปัญญ์ เกษมทรัพย์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการลงทุน