Banner

โครงการบีจีซีรักษ์น้ำ

ริเริ่มเมื่อปี 2561 เป็นโครงการที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางน้ำอย่างเป็นรูปธรรมแก่ชุมชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม โดยทีมงาน CSR ของบีจีซีจะลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำในชุมชน พูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงปัญหาน้ำเสีย โดยการวางผังระบายน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อลดปริมาณน้ำเสียครัวเรือนที่ปล่อยลงสู่แหล่งนื้ พร้อมติดตั้งกังหันบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานโซล่าเซล เพื่อเพิ่มค่าออกซิเจนในน้ำช่วยให้แบคทีเรียสามารถขยายตัวและย่อยสารอินทรีย์ได้เร็วยิ่งขึ้น ควบคู่กับการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพแหล่งน้ำในชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนให้คนในชุมชนเกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า


Banner

โครงการพาขวดแก้วกลับบ้าน

จากปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการ Glass Recycle Day ในปีพ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมการรณรงค์หมุนเวียนการใช้ขวดแก้ว ผ่านการเชิญชวนพนักงานและแฟนฟุตบอลสโมสรบางกอกกล๊าส ร่วมนำขวดแก้วเหลือใช้มาแลกรับของที่ระลึก ณ บูธกิจกรรม สนามลีโอ สเตเดี้ยม ซึ่งกิจกรรมจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนของทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยลดปริมาณขยะและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ