คณะผู้บริหาร

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ -
พลังงาน (รักษาการ)

นายวิศาล ลออเสถียรกุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ -
ห่วงโซ่อุปทานบรรจุภัณฑ์แก้ว

นายกิตติศักดิ์ โชคลาภทวี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ -
การขาย

นางสาวศิริกุล มังกรกนก

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นายอดิศักดิ์ สุขประเสริฐ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ -
ห่วงโซ่อุปทานบรรจุภัณฑ์อื่น

นางอโนชา เลิศเจริญวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล