Banner

โครงการ 1 โรงงาน 1 โรงเรียน

เป็นโครงการที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื่อส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ผ่านการสนับสนุนอุปกรณ์ด้านการศึกษา การกีฬา และสาธารณูปโภคแก่โรงเรียนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานของบริษัท


Banner

โครงการมองโลกผ่านแก้ว

ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อช่วยลดปัญหาด้านสายตาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพหลักของเยาวชนที่ส่งผลต่อการศึกษา โดยบริษัทได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร จัดหน่วยบริการตรวจวัดสายตาเคลื่อนที่ไปตามโรงเรียนต่างๆ พร้อมสนับสนุนแว่นสายตาแก่นักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของนักเรียนในอนาคต


Banner

โครงการแบ่งปันรองเท้าก้าวไปโรงเรียน

ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนรองเท้าและถุงเท้านักเรียนคู่ใหม่แก่เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อีกทั้งยังช่วยปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงการแบ่งปัน และเอื้อเฟื้อสิ่งดีๆ แก่สังคม