Banner


ในโลกที่ชีวิตทุกวันมีค่ายิ่ง เรารักษ์และขอบคุณในสิ่งดีที่ได้รับ สิ่งมหัศจรรย์ถูกบรรจุมาในหลากขนาดหลายรูปแบบ ส่งต่อความสุข และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อทุกคน
 

วิสัยทัศน์

BGC มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ระดับโลก เพื่อส่งคุณค่า ให้ทุกคน ทุกเวลา

 

 

พันธกิจ

  • ส่งมอบ มูลค่าที่เติบโต ให้ผู้ถือหุ้นของเรา
  • ส่งมอบ ผลิตภัณฑ์คุณภาพ ให้ลูกค้าของเรา
  • ส่งมอบ แรงบันดาลใจ ให้ทีมของเรา
  • ส่งมอบ ความเป็นพันธมิตร ให้คู่ค้าของเรา
  • ส่งมอบ ความยั่งยืน ให้โลกและธุรกิจของเรา