Banner

BG Technical Solutions Center

BG Technical Solutions Center ก่อตั้งเมื่อปี 2560 เป็นสถานที่สำหรับฝึกอบรม ทางด้านความรู้ และเทคนิคเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว แก่บุคลากรภายในและภายนอก ผ่านศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคนิค (Technical Training Center) ซึ่งจัดหลักสูตรการฝึกอบรมด้านเทคนิคในกระบวนการหลักการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว โดยเน้นภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมถึงการฝึกอบรมโดยการทำงานจริง On-the-Job Training (OJT) เพื่อพัฒนา และเพิ่มศักยภาพของบุคลากร สามารถต่อยอดทักษะความรู้ และเติบโตในสายอาชีพ (Career Path) อีกทั้ง ยังมีทีมงาน Continuous Improvement (CI) ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา และยกระดับประสิทธิภาพด้านการผลิต คุณภาพ รวมถึงการบริหารต้นทุนอย่างคุ้มค่า ช่วยสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ อย่างมีหลักการ และเป็นรูปธรรม